Drugi regionalni okrugli sto:

Vatrostalstvo, procesna industrija i nanotehnologije

“ROSOV PIN 2014″

Organizatori: Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Inženjerska akademija Srbije, Fabrika cementa Lafarge, Beočin i proizvođač vatrostalnog materijala REAL S, Inđija

Drugi regionalni okrugli sto „Vatrostalstvo, procesna industrija i nanotehnologije“ fokusiran je na povezivanje različitih vrsta nanotehnologija sa konvencionalnim tehnologijama u vatrostalstvu i procesnoj industriji. Nanotehnologije nisu prisutne samo u savremenim high tech tehnologijama, nego i na različite načine u svim klasičnim tehnologijama primenjenim u procesnoj industriji i vatrostalstvu, dajući materijalima potpuno nove mehaničke i korozione karakteristike.

Okrugli sto se organizuje u tri različite sekcije:

  • Vatrostalstvo, uključujući i pripremu mineralnih sirovina;
  • Procesna industrija, uključujući cementnu industriju, staklarsku industriju, industriju gvožđa i čelika i obojenu metalurgiju;
  • Nanotehnologije, koja obuhvata opšte principe nanotehnologija i njihovo mesto u razvoju naprednih vatrostalnih materijala i keramičkih materijala u širem smislu reči, metalurgiji praha i ugljeničnim materijalima

Prijava učešća

Formular za prijavu, koji možete preuzeti na: http://www.rosov.rs/wp-content/uploads/2014/05/prijava.pdf, poslati na
e-mail adresu office@rosov.rs.

 

Kotizacija

Za uplatu do 30.06.2014: 120 EUR;
za studente doktorskih studija: 100 EUR.

Za kasnije uplate: 150 EUR;
za studente doktorskih studija: 120 EUR.

Detalji za plaćanje: Upustvo za plaćanje kotizacije možete preuzeti ovde.

 

Apstrakti i radovi

Izvodi radova treba da budu poslati na e-mail adresu office@rosov.rs, najkasnije do 20.06.2014.; u nazivu mail-a  treba da stoji „ROSOV 2014-ime i prezime prvog autora“. Izvodi treba da budu pripremljeni prema sledećim upustvima: dužina: maksimalno jedna A4 stranica; jezik: engleski;  font: Times New Roman; naslov: 14 pt, bold; imena autora: 12 pt; afilijacija i adresa: 12 pt; tekst: 12 pt; margine: 2.5 cm. Izodi ne treba da sadrže slike i reference. Izvodi svih radova saopštenih na ROSOV PIN 2014 biće štampani  u knjizi apstrakata.

Objavljivanje radova. Svi radovi saopšteni na ROSOV PIN 2014, u okviru plenarnih i pozivnih predavanja, kao i radovi saopšteni na poster prezentacijama, mogu da budu podneti za objavljivanje u časopisima sa SCI liste: Chemical Industry i Chemical Engineering Quarterly  i vodećim nacionalnim časopisima Metallurgical and Materials Engineering i Serbian Dental Journal. Podneti radovi će biti recenzirani od strane najmanje dva recenzenta i samo radovi koji prođu recenziju, biće objavljeni u nekom od navedenih časopisa. Svi časopisi će biti u vrlo uskoj vezi sa Naučnim odborom ROSOV PIN 2014 i zajedno sa njim će odlučiti o radovima koji će biti objavljeni. Radovi moraju biti iz oblasti za koju se časopis opredelio, pri čemu će u fus noti na prvoj stranici biti naznačeno da je rad predstavljen na ROSOV PIN 2014. Radovi predstavljeni na plenarnim predavanjima treba da budu napisani na maksimalno 10 stranica, radovi predstavljeni na predavanjima po pozivu na maksimalno 8 stranica, a radovi predstavljeni na poster prezentacijama na maksimalno 6 stranica. Svi radovi za časopise sa SCI liste treba da budu napisani na engleskom jeziku. Radovi treba da budu priloženi najkasnije do 05.10.2014, što će omogućiti da recenzija radova bude obavljena na vreme.

Prezentacija radova: Prezentacije plenarnih i predavača po pozivu treba da budu pripremljene u Microsoft PowerPoint programu. Prezentacije predati prilikom registracije na USB memoriji ili CD-u. Posteri treba da budu pripremljeni u dimenzijama ne većim od: 80×100 cm. Jezici konferencije su Engleski i Srpski.

Dodatne informacije

E-mail: office@rosov.rs, Telefon: +381 63 221 791

 

 

Organizatori konferencije