Zaključci sa ROSOV 2012 – Novi Sad

Na osnovu predavanja koja su bila predstavljena na ROSOV-u, brojnih diskusija na plenumu i kontakata u toku prvog i drugog dana Okruglog stola proisteklo je nekoliko konkretnih zaključaka i inicijativa. Zaključci i inicijative vezane za organizaciono i institucionalno delovanje ROSOV-a kroz forme organizacije date već sastavom Naučno-stručnog i Organizacionog odbora. Prema tim incijatavama prihvaćenim od plenuma Okruglog stola, Nučno-stručni odbor ima za zadatak da definiše forme organizovanja.

Forme organizovanja bile bi vezane za institucionalno delovanje kroz jednu krovnu neutralnu visoko-profesionalnu inženjersku organizaciju. Ova organizacija bi, kao jedan od organizatora okruglog stola, bila centar iz koga bi delovala i kordinirala delovanje grupa eksperata u širem ili užem sastavu. Konkretan sastav grupa određivala bi sama vrsta posla koju treba obaviti. Užu grupu eksperata kao najuže ekspertsko telo Naučno-stručnog odbora predloženo i prihvaćeno od strane plenuma Okruglog stola, čine:

  1. Prof. dr. Vukoman Jokanović, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd
  2. Prof. dr. Vesna Ivančić-Babić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
  3. Prof. dr.  Amir Baraković, Rudarsko-geološki fakultet Tuzla.

Osnovni principi delovanja u okviru svake aktivnosti treba da odražavaju regionalni karakter Okruglog stola, kao trajne forme organizovanja tokom Okruglog stola i u vremenu između dva Okrugla stola. To znači da svaka aktivnost treba biti propraćena učešćem u zajedničkom poslu institucija različitih država u regionu. Krovna institucija Inženjerska akadmija Srbije preuzima na sebe poslove koordinacije i ravnopravnog tretmana svih regionalnih institucija. Jedino ograničenje je profesionalnog karaktera, prema kome u svakom poslu učestvuju najreferentnije institucije i pojedinci, koji garantuju najprofesionalniji, najbrži i najkvalitetniji način realizacije date aktivnosti.

Naučno-stručni odbor je kompetentna institucija koja uređuje i rukovodi poslovima vezanim za naučno-stručne publikacije koje će izlaziti u izdanju ROSOV-a. Monografija ROSOV2012, prema dogovoru na plenumu Okruglog stola biće publikovana od strane časopisa Metalurgija. Svi radovi pre toga biće recenzirani, prema već datim upustvima za autore. Rok za predaju radova produžuje se do 15.12.2012.

Dizajniranje i uređenje sajta i svih priloga koji se plasiraju preko sajta, povereno je dipl.ing. Goranu Laziću, iz Naučno-stručnog odbora ROSOV-a.

Aktivnosti ROSOV-a obuhvatiće i organizovane nastupe, prezentacije užih grupa na svim nivoima, zbog kvalitetnije promocije vatrostalstva. ROSOV ima za cilj da bude svima kvalitetan servis u promociji konkretnih planova i aktivnosti posebno malih proizvodnih kompanija i firmi korisnika vatrostalnih materijala i usluga.

Suštinski zadaci ROSOV-a kao institucije koja je utemeljena Prvim regionalnim okruglim stolom, su:

  1. Aktivnosti na razbijanju potpuno neadekvatnog poslovnog okruženja posebno karakterističan za velike kompanije u državnom vlasništvu (na razbijanju monopola i isticanju struke i kvaliteta).
  2. Širenje prostora za domaće kompanije, osposobljavanje i upošljavanje mladih stručnjaka deficitarnih u ovoj oblasti.
  3. Udruživanje domaćih kompanija radi zajedničkih poslova.
  4. Udruživanje u okviru inovativnih delatnosti na novim proizvodima, uslugama najvišeg nivoa kao što su ekspertize u vrlo složenim problemima koji su svakodnevno prisutni u velikim kompanijama.
  5. Stvaranje uslova za formiranje novih malih firmi, za povezivanje radi dobijanja relevantnih poslova i projekata inovativnog karaktera u okviru regionalne i evropske mreže.
  6. Postojeće istraživačke institucije i fakulteti predstavljaju potencijalnu bazu kadrova koja treba da se kroz ROSOV organizuje i nametne kao okvir za obrazovanje kadrova po potpuno novim principima.
  7. Korišćenja svih regionalnih resursa kadrova, opreme, uz organizaciju predavanja, radionica i doktorskih disertacija u kojima će učestvovati najkvalitetniji kadrovi ROSOV-a i na taj način davati pečat ujednačenosti, uz visok kvalitet tako obrazovanih kadrova.

Na planu organizacije i razbijanja već uspostavljenih monopola u kompanijama koje se bave javnim nabavkama, treba pronaći instrumente, ljude i načine nastupa članova ROSOV-a, koji će učiniti mogućim nastup svim kompanijama uključenim u ROSOV na ravnopravan i jasno definisan način.

Naučno-stručni i Organizacioni odbor ROSOV-a zadržaće svoju aktivnost sve vreme do održavanja sledećeg Okruglog stola. Sajt  WWW.ROSOV.RS  je mesto za sve nove predloge, inicijative i aktivnosti. Na sajtu WWW.ROSOV.RS   pozivaju se sve institucije da u najkraćoj, ali operativno najsvrsishodnijoj formi daju spiskove opreme za vatrostalstvo i definišu veštinu kadrova kojima raspolažu za obavljanje pojedinih specifičnih poslova.

Pozivaju se kompanije korisnici usluga u vatrostalstvu, da definišu svoje osnovne probleme i zahteve u odnosu na ROSOV da bi se formirala organizaciona jezgra za rešavanje takvih problema.

Pozivaju se male proizvodne kompanije da definišu svoje organizacione i stručne probleme, svoje potencijalne planove i marketinške mogućnosti posebno sa stanovišta očekivanja ekspertske i organizacione podrše ROSOV-a.

Pozivaju se neutralne krovne institucije u državama regiona, kao što su Privredne komore i Udruženja poslodovaca, odgovarajuća ministarstva da pruže podršku malim kompanijama organizovanim preko ROSOV-a radi razbijanja monopola na tržištu uvoznih lobija i stvaranja klime da novi domaći, kvalitetniji  proizvodi dobiju svoje pravo mesto, zbog stvaranja uslova za napredak domaćih kompanija i zapošljavanje domaće radne snage.

Pozivaju se nadležne institucije u regionu, učesnici ROSOV-2012 da svaka u svom regionu do idećeg naučno-stručnog skupa, izvrše prikaz potencijalnosti svih nemetaličnih mineralnih sirovina, koje mogu naći primjenu u vatrostalstvu.

Naučno-stručni odbor:

Predsedavajući
Prof. dr. Vukoman Jokanović

www.rosov.rs
office@rosov.rs

Arhiva skupa Rosov2012

Prijava učesnika

Do 13.11.2012. na skup se prijavilo 32 učesnika a takođe i 12 naučno stručnih radova i predavanja.

Program održavanja skupa

Program održavanja okruglog stola možete preuzeti ovde.

Nazivi prijavljenih radova

1.    Prof.dr. Vukoman Jokanović

- Monolitni ozidi : nanotehnologija i vatrostalstvo

2. Prof.dr. Vesna Babić-Ivančić

- Vatrostalstvo u Hrvatskoj, jučer, danas, sutra

3.   Prof.dr. Tatjana Volkov-Husović

- Nastavne aktivnosti, projekti, saradnja sa privredom

4.   Prof.dr. Amir Baraković

- Keramičke i vatrostalne sirovine Bosne i Hercegovine

5.   Prof.dr. Hamo Isaković

- Moguća primjena glina ležišta »KRUHARI« kod Sanskog Mosta u odnosu

na kvantitativne silikatne analize

6.   Mr.sci. Damir Baraković

- Geološke i vatrostalne karakteristike sivih i bijelih keramičkih glina ležišta »KEČKOVAC«

7.   Mr.sci. Petar C. Katanić

- Polimineralne sirovine »SOČKOVAC« u proizvodnji cementa

8.   Dipl.ing Goran Lazić

- Uticaj primene alternativnih goriva na vatrostalni ozid

9.   Dipl.ecc. Ivan Babić

- Javne nabavke

10.  Prof. dr Ljubica Andrić

- Stanje i perspektiva nemetaličnih mineralnih sirovina u Srbiji

11. Dipl. ing. Jovica Krekešić

- Vatrostalstvo u BiH do 1990. i danas

12. Dipl. ing. Jovanka Malešević

- Vatrostalstvo u Srbiji, problemi i perspektive