Uvodna reč osnivača

Poštovane kolege,

Izuzetna nam je čast i zadovoljstvo da Vas pozovemo da nam se pridružite na Prvom regionalnom okruglom stolu o vatrostalstvu – Rosov 2012 Novi Sad, ”Proizvodnja, primena i unapređenje vatrostalnih materijala”.

Bogata tradicija vezana za proizvodnju i primenu vatrostalnih materijala prisutna u regionu, sa velikim i prepoznatljivim proizvođačima i institucijama koje su pratile tu proizvodnju u skoro svim sadašnjim državama u regionu i njihove brojne i prepletene veze, kao i veoma snažna podrška velikih procesnih industrija vezanih za metalurgiju, industriju cementa i brojne druge industrije povezane sa proizvodnjom nemetalnih proizvoda, iako je danas daleka prošlost pokazuje da još uvek postoji potencijal da takva tradicija oživi na nov i savremen način. Zahvaljujući pre svega brojnim malim kompanijama za proizvodnju vatrostalnih materijala za primenu u cementnoj industriji, crnoj i obojenoj metalurgiji, postoji objektivna nada da je, u vremenu koje dolazi, okrugli sto neophodan kao prvi korak u uspostavljanju takve organizacije koja će pospešiti povezivanje malih i velikih kompanija proizvođača i potrošača vatrostalnih materijala i profesionalnih istraživačkih institucija. Zbog toga su dobro došli eksperti u svim takvim kompanijama koji se bave vatrostalstvom, da bi svi zajedno osmislili načine međusobnog povezivanja radi uspostavljanja direktnije veze između proizvođača i potrošača vatrostalnog materijala.
Glavne teme okruglog stola biće posvećene brojnim važnim problemima kao što su način organizacije malih kompanija, njihovo povezivanje, budući planovi radi prevazilaženja zavisnosti regiona od uvoza proizvoda koje je moguće proizvesti u regionu u ekvivalentnom kvalitetu i komercijalnom aranžmanu, što omogućuje i otvaranje novih radnih mestaDefinisanje potreba regiona za vatrostalnim materijalima po vrstama, posebno različitih vrsta torktret masa, nabojnih masa, plastik masa, vatrostalnih betona, maltera, prahova, kao i potreba vezanih za ugradnju vatrostalnog materijala (tehničku opremljenost, osposobljenost kadrova) itd. je jedna od ključnih osnova postavljanja strategije razvoja vatrostalnih materijala u regionu.

Glavni cilj okruglog stola je da se povežu proizvođači vatrostalnog materijala sa potrošačima i dobavljačimaunapredi proizvodnja i primena vatrostalnih proizvoda i ojača regionalna saradnja, time što će okrugli sto povezati zajedno eksperte u industriji vatrostalstva, zbog čega se kao praktičan program samog okruglog stola nameću sledeće glavne teme:

 

  1. Sadašnji status i pogled na dalji razvoj vatrostalnih materijala u Srbiji i regionu u periodu od sledećih 5 godina
  2. Stanje uvoza i izvoza vatrostalnih materijala i način uspostavljanja regionalne organizacije vatrostalaca
  3. Razvojni trendovi vatrostalstva u crnoj i obojenoj metalurgiji, cementnoj industriji, termoelektranama, petrohemijskoj industriji, industriji stakla i keramike i drugim granama procesne industrije u kojoj se koriste vatrostalni materijali, zahtevi u odnosu na njihov kvalitet i performanse
  4. Tehnički napredak i novi zahtevi u odnosu na vatrostalne materijale u crnoj i obojenoj metalurgiji, cementnoj industriji, termoelektranama, petrohemijskoj industriji, industriji stakla i keramike, i drugim granama procesne industrije
  5. Regionalno tržište vatrostalnog materijala
  6. Uspostavljanje i način organizacije kontrole vatrostalnog materijala na regionalnom nivou i uspostavljanje centra za izvrsnost za rešavanje različitih problema u vatrostalstvu.

Posebne teme:

  1. Koncepti obogaćivanja i tehnološke pripreme ključnih sirovina za vatrostalstvo,
  2. Monolitni ozidi, kao inovativni trend savremene i buduće primene vatrostalnih materijala,
  3. Istraživanje i razvoj funkcionalnih vatrostalnih materijala za različite vrste procesne industrije.

Okrugli sto će biti organizovan kroz nekoliko uvodnih predavanja vodećih eksperata na regionalnom nivou u oblasti vatrostalstva i kratkih prezentacija vodećih tehnologa i eksperata regionalnih kompanija za proizvodnju i primenu vatrostalnih materijala, kao i kroz otvorene diskusije oko novih ideja i predloga, sa ciljem da se pronađe saglasnost oko ključnih pitanja buduće strategije razvoja vatrostalnih materijala, kontrole njegovog kvaliteta, organizacije centra za inovacije i obrazovanje vatrostalnih kadrova itd.

Vašim učešćem i učešćem vaših eksperata iz oblasti kojom se bavite, doprinećete većoj efikasnosti Prvog okruglog stola što je veoma bitno da se stekne što bolji uvid u regionalne probleme vatrostalstva, jer vaše ideje, predlozi i sugestije imaju neprocenjivu vrednost za formiranje objektivne slike potreba za vatrostalstvom.

Molimo Vas, da predloge i sugestije za organizaciju Prvog okruglog stola o vatrostalstvu, pošaljete Organizacionom odboru na e-mail; rosov2012@gmail.com, najkasnije do 15.11.2012. (kontakt tel. +38163221791 Miodrag Stević)

Vaše stručne – naučne radove ili predavanja eksperata u skraćenoj verziji od 2-4 stranice, molimo da pošaljete Naučno stručnom odboru Prvog okruglog stola o vatrostalstvu na e-mail rosov2012nso@gmail.com, najkasnije do 12.11.2012. (kontakt prof.dr. Vukoman Jokanović, e-mail adresa vukoman@vinca.rs).

 

Dragi učesnici, imajte na umu da su sve vaše ideje dobrodošle i da ih očekujemo sa velikom zadovoljstvom i sa primerenom pažnjom.

Vaše prijave očekujemo do 16.11.2012. na priloženom obrazcu.