Četvrti regionalni okrugli sto za vatrostalstvo, procesnu industriju, nanotehnologije i nanomedicinu

Program Naučnog sastanka se sastoji od Plenarnih predavanja u trajanju od 45 minuta, predavanja po pozivu u trajanju od 20 minuta i poster prezentacija za sve ostale učesnike. Knjiga sažetaka u pisanom obliku za plenarne sesije, predavanja po pozivu i poster prezentacije će biti odštampana i dostupna u vreme održavanja Kongresa. Svi podneti radovi biće recenzirani a njihovo objavljivanje odobreno od strane Naučnog komiteta. Službeni jezik kongresa je engleski.
NAUČNI KOMITET


V. Jokanović (kopredsednik ) (Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija)
Z. Rakočević (kopredsednik) (Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija)
V. Parpura (The University of Alabama, Birmingham, Alabama, USA)
B. Komlev ((A. A. Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science, Russian Academy of Science, Moscow, Russia)
T. Dammaschke (Wilhelms-University Münster, Münster, Germany)
J. Nedeljković (Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija)
D. Borka Srbija (Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija)
B. Matović, Srbija (Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija)
N. Zogović (Institut za biološka istraţivanja “Siniša Stanković”, Beograd, Srbija)
G. Tovilivić-Kovačević (Institut za biološka istraţivanja “Siniša Stanković”, Beograd, Srbija)
M. Dotour Sikirić (Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska)
M. Ferara (Laboratorija za implante, Portići, Italija)
N. Bundaleski (Univerzitet NOVA u Lisabonu, Portugalija)
D. Marković (Stomatološki fakultet, Beograd, Srbija)
S. Živković (Stomatološki fakultet, Beograd, Srbija)
V. Danilović (Stomatološki fakultet, Beograd, Srbija)
S. Milutinović-Smiljanić (Stomatološki fakultet, Beograd, Srbija)
R. Škrbić (Medicinski fakultet, Banja Luka, Republika Srpska, BiH)
M. Požek (Prirodno-matematiĉki fakultet, Zagreb, Hrvatska)
R. Rudolf (Univerzitet u Mariboru, Maribor, Slovenija)
I. Nasov (R&D centar Plazma doo, Skoplje, Makedonija)
A. Petkovska Trajkovska (Univerzitet “Sv. Kliment Ohridski”, Bitolj, Makedonija)
S. Šegota (Institut RuĊer Bošković, Zagreb, Hrvatska)
S. Herenda (Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo, BiH)
T. Volkov Husović (Fakultet za tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Srbija)
V. Gorjanoj (Duisburg, Nemačka)
N. Jović (Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija)
R. Masnikosa (Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija)
J. Potoĉnik (Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija)
D. Milivojević (Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija)
B. Čolović (Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija)
Đ. Antonijević (Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija)
N. Bajić (IHIS, Beograd, Srbija)
N. Radić (NSAV, IHTIM, Beograd, Srbija)
V. Biočanin (Stomatološki fakultet, Pančevo, Srbija)
M.Tomić (Fakultet za tehnologiju i metalurgiju, Zvornik, Republika Srpska, BiH)
ORGANIZACIONI KOMITET


V. Jokanović (kopredsednik ) (Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija)
Z. Rakočević (kopredsednik) (Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija)
B. Matović, Srbija (Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija)
M. Stević (REAL S), Beograd, Srbija
S. Mauhar (FELS GmbH) Njemačka
D. Stević (REAL S), Beograd, Srbija
G. Lazić (Lafarž, BFC, Beočin, Srbija)
M. Radanović (HBIS Grupa, Srbija)
D. Trišić (Stomatološki fakultet, Beograd, Srbija)
M. Mićić (Medicinski fakultet, Beograd, Srbija)
N. Kikanović (Regionalna privredna komora, Tuzla, BiH)
A. Despotović (Institut za biološka istraţivanja „Siniša Stanković“, Beograd, Srbija)
D. Ilić (Stomatološki fakultet, Beograd, Srbija)

Plenarna predavanja:


Profesor Vladimir Komlev (Ruska Akademija Nauka, A.A. Bajkov institut za metalurgiju i materijale, Moskva, Rusija)
Naslov predavanja: Biofabrikovanje trodimenzionalnih kostnih zamenika u magnetnom polju
Profesor Til Damaške (Vestfalija Vilhelm Univerzitet Minster, Nemačka)
Naslov predavanja: Operativna stomatologija i endodontologija uz upotrebu kalcijum silikatnih cemenata: šta se krije iza svega toga?
Profesor Vladimir Purpura (Univerzitet Alabama, Birmingem, Alabama, SAD)
Naslov predavanja: Ispitivanje astrocita i neurona pomoću karbonskih nanocevčica: primena u translacionoj medicini.
Doktor Jovan Nedeljković (Institut za nuklearne nauke „Vinĉa“, Beograd, Srbija)
Naslov predavanja: Neorgansko-organski hibridni materijali: sinteza, karakterizacija i primena

Četvrti regionalni okrugli sto pod nazivom vatrastalstvo, procesna industrija, nanotehnologije i nano medicina usredsređuje se na povezivanje različitih oblika nanotehnologija i konvencionalnih tehnologija u vatrostalstvu, procesnoj industriji i nanomedicini. Nanotehnologija nije prisutna samo u modernim visokim tehnologijama već takođe i u različitim aspektima konvencionalnih tehnologija koje se primenjuju u mnogim granama procesne industrije i oblastima medicine doprinoseći značajno usavršavanju fizičko-hemijskih karakteristika materijala koji se koriste u ovim oblastima.
Okrugli stolovi se organizuju u tri sesije sa aktuelnim temama u sledećim oblastima:
Sesija 1. Materijali u vatrostalstvu

1.1. Primena nanotehnologija kod vatrostalnih materijala koji poseduju izuzetne termalne osobine.
1.2. Dizajniranje vatrostalnih materijala sa poboljšanim mehaničkim i abrazivnim osobinama.
1.3. Umrežavanje naučnih institucija, malih inovativnih preduzeća i velikih proizvodnih institucija.

Sesija 2. Procesne industrije i nanotehnologije

2.1. Metali: sa posebnim osvrtom na metalurgiju čelika i legura.
2.2. Nove metode za modifikaciju površina metala.
2.3. Fizička depozicija nanoslojeva na metale i staklo.
2.4. Metode depozicije uz pomoć termalne plazme.
2.5. Međudejstvo lasera i plazme sa površinama.
2.6. Korozija metala i metode zaštite metala od korozije.
2.7. Kvantne tačke.
2.8. Nano prevlake i tanki filmovi sa usavršenim optičkim osobinama.
2.9. Zaštitne presvlake.

Sesija 3. Nanomedicina


4.1. Kostno inženjerstvo.
4.2. Neuronauke.
4.3. Endodontski materijali.
4.4. Inkapsulirani lekovi u nanočestičnim sistemima.
4.5. Nanoterapeutici.
4.6. Bioreaktori i matične ćelije.

Predavači po pozivu:
Vladimir Biočanin (Stomatološki fakultet, Panĉevo, Srbija)
Sanja Milutinović-Smiljanić (Stomatološki fakultet, Beograd, Srbija)
Đorđe Antonijević (Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija)
Bojana Ćetenović (Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija)
Dijana Trišić (Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija)
Marijana Popović (Stomatološki fakultet, Beograd, Srbija)
Miloš Ivanović (Univerzitet iz Ciriha, Švajcarska)
Nevena Zogović (Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Beograd, Srbija)
Maja Dotour Sirikić (Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska)
Edhem Haskov, (Prirodno matematički fakultet, Sarajevo, BiH)
Safija Herenda Islamović (Prirodno matematički fakultet, Sarajevo, BiH)
Andreja Gajović (Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska)
Suzana Šegota (Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska)
Srđan Lopičić, (Institut za patološku fiziologiju, Medicinski fakultet, Beograd)

Vukoman Jokanović (Albos doo i Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija)
Nikola Bajić (Centar za istraţivanje i razvoj, IHIS Tehno ekspert doo, Beograd, Srbija)
Milorad Tomić (Tehnološki fakultet Zvornik, Republika Srpska, BiH)
Duško Borka (Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija)

Branko Matović (Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija)
Nataša Jović Orsini (Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija)
Za vreme trajanja okruglih stolova organizovaće se sastanci predstavnika malih inovativnih kompanija i velikih preduzeća, a takođe i između istraţivača u relevantnim oblastima i menadžera kompanija što će im omogućiti dobijanje potencijalno korisnih informacija za rešavanje problema u industriji.

 

Datum i mesto održavanja ROSOV PINN 2020:
Konferencija će biti održana 5. Juna, 2020 u Hotel Crystal Beograd.


Kotizacija:
Uplate do 1. Maja 2020.g. 120 evra
Za doktorante i studente: 100 evra
Za uplate do 5. Juna: 150 evra, a za doktorante i studente 120 evra.

Apstrakti i članci: Apstrakti i članci treba da se pošalju na elektronsku poštu na adresu office@rosov.rs najkasnije do 7. maja 2020.godine. U naslovu elektronske pošte treba navesti ROSOV 2020 i ime i prezime prvog autora. Apstrakte treba pripremiti po sledećim uputstvima: maksimalna dužina: jedna A4 strana, jezik engleski, font: Times New Roman, naslov: veličina 12 podebljano, imena autora: velična 12, afilijacije i adrese: veličina 12, margine: 2,5 cm. Apstrakti ne treba da sadrže slike i literaturu. Svi apstrakti prezentovani na ROSOV PINN 2020 biće objavljeni u knjizi sažetaka.
Članci za objavljivanje. Svi članci izloženi na ROSOV PINN 2020 biće objavljeni u domaćim časopisima: Metalurgija i inženjerstvo materijala i Srpski stomatološki glasnik. Priloženi radovi će biti recenzirani od strane najmanje dva recenzenta i samo oni koji prođu recenziju biće objavljeni u navedenim časopisima. U fus noti prve strane treba navesti da je rad prezentovan na ROSOV PINN 2020.

Prezentacije predavanja i postera: plenarna i predavanja po pozivu treba da se pripreme u programu Microsoft PowerPoint. Ove prezentacije treba dostaviti preko prenosive memorije (USB ili KD). Posteri treba da se pripreme u dimenzijama koje ne prelaze 100×80 cm.
Dodatne informacije

Na stranici: www.rosov.rs, elektronska pošta: office@rosov.rs,
Telefon za programska i naučna pitanja: +381 64 1748636
Telefon za organizaciona pitanja: + 381 63 272126