Plenarna predavanja

1. Osnovni principi dizajniranja materijala u oblasti vatrostalstva, procesnih tehnologija i nanomedicine, zasnovani na nanotehnologijama
Vukoman Jokanović
Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija

2. Površinski aktivne tvari u sintezi anorganskih materijala
Maja Dutour-Sikirić
Institut „Ruđer Bošković“, Zagreb, Hrvatska

3. PVD plazma tehnologija i dizajniranje nano-prevlaka za solarne primene
Ilija Nasov
Institut za fiziku “Kiril i Metodije, Skoplje,  Makedonija

4. Postupci korozione zaštite dentalnih legura i karakterizacija prevlaka
Rebeka Rudolf
Mašinski fakultet, Maribor, Slovenija

5. Povezanost mikrostrukture i funkcionalnih svojstava legura sa preosetljivošću oblika
Mirko Gojić
Zavod za fizičku metalurgiju, Metalurški fakultet Sisak, Hrvatska

6. Osobine geopolimera zasnovanih na crvenom mulju kao funkcija sirovinske smeše i karakteristika aktivatora
Mira Vukčević
Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, Crna Gora

Predavanja po pozivu

Sekcija: Procesna industrija

1. Nanokompoziti zasnovani na bakru, niklu i aluminijumu: različite arhitekture i primene
Željko Kamberović
Tehnološko-Metalurški fakultet, Beograd, Srbija

2. Napredne integrisan tehnike elektronske spektroskopije za karakterizaiju površina nanostrukturnih metalnih materijala
Monika Jenko
Institut za kovinske metale i tehnologije, Ljubljana, Slovenija

3. Katalizatori: od nanotehnologije do primene
Nenad Radić
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju; Beograd, Srbija

4. Poboljšanje kvaliteta novih dodatnih materijala za elektrulučno zavarivanje
Nikola Bajić
Institut za hemijske izvore struje, Beograd, Srbija

5. Nanodijamanti i grafen iz propan-butan/kiseonik plamena
Miroljub Vilotijević
Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija

6. Proizvodnja, karakterizacija i manipulacija sa polimernim ljuspicama tečnih kristala holesterola i njihova moguća primena
Anka Trajkovska Petkovska,
Univerzitet “Sveti Kliment Ohridski”, Bitolj, Makedonija

Sekcija: Vatrostalstvo

1. Implementacija nedestruktivnih metoda za praćenje degradacije  vatrostalnih materijala izloženih termošoku
Tatjana Volkov Husović
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Srbija

2. Mineralne sirovine i metode njihove pripreme za primenu u vatrostalstvu i procesnoj industriji
Ljubiša Andrić
Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd, Srbija

3. Vatrostalni i keramički resursi Bosne i Hercegovine
Amir Baraković
Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, Tuzla, Bosna i Hercegovina

4. Vatrostalstvo u cementnoj industriji
Goran Lazić
Lafarge BFC, Beočin, Srbija

5. Usaglašavanje evropskih propisa i standarda (EN) sa nacionalnim (SR) iz oblasti vatrostalnih materijala
Sanja Martinović
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Srbija 

6. Niskocementni vatrostalni betoni: sastav, svojstva i primena
Milica Vlahović
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd,  Srbija 

Sekcija: Nanotehnologije

1. Mehanizmi kristalizacije kalcijevih fosfata in vitro i in vivo
Vesna Babić-Ivančić
Institut „Ruđer Bošković“, Zagreb, Hrvatska

2. Biološki aspekti primene nanomaterijala u tkivnom inženjerstvu
Dejan Marković
Stomatološki fakultet, Beograd, Srbija

3. Tkivno inženjerstvo kosti u maksilofacijalnoj regiji
Petrović Milan,
Stomatološki fakultet, Beograd, Srbija

4. Nanomaterijali u endodonciji
Živković Slavoljub
Stomatološki fakultet, Beograd, Srbija

5. Biokompatibilnost i bioinduktivnost materijala na bazi kalcijum silikata i hidroksiapatita
Violeta Petrović
Stomatološki fakultet, Beograd, Srbija

6. Biomično dizajniranje nosača i kontrolisano otpuštanje lekova
Božana Čolović
Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija

7. Ugljenicni nanostrukturni materijali: teorijski aspekti i primena u elektronici i medicini
Duško Borka
Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija 

8. Elektronska paramagnetna rezonanca i nanomaterijali
Dušan Milivojević
Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd, Srbija