Drugi regionalni okrugli sto:

Vatrostalstvo, procesna industrija i nanotehnologije

Organizatori Okruglog stola:

- Institut za nuklearne nauke “Vinča”, Beograd
- Inženjerska akademija Srbije,
- Fabrika cementa Lafarge BFC, Beočin i
- Proizvođač vatrostalnog materijala REAL S , Beograd

Drugi regionalni okrugli sto vatrostalstvo, procesna industrija i nanotehnologije (ROSOV PIN 2014) fokusiran je na povezivanju različitih vrsta nanotehnologija sa konvencionalnim tehnologijama u vatrostalstvu i procesnoj industriji. Nanotehnologije nisu prisutne samo u savremenim „high tech“ tehnologijama. One su na različite načine prisutne u svim klasičnim tehnologijama primenjenim u procesnoj industriji i vatrostalstvu, dajući materijalima potpuno drugačije mehaničke i korozione karakteristike.

Okrugli sto se organizuje u tri različite sekscije:

1. Sekcija posvećena vatrostalstvu, uključujući i pripremu mineralnih sirovina,
2. Sekcija procesnih tehnologija, uključujući cementnu industriju, staklarsku industriju, industriju gvožđa i čelika i obojenu metalurgiju,
3. Sekcija za nanotehnologije, obuhvata opšte principe nanotehnologija i njihovo mesto u razvoju naprednih vatrostalnih materijala i keramičkih materijala u širem smislu reči, metalurgiji praha i ugljeničnim materijalima

Svaka sekcija biće organizovana tako da sadrži 3-5 plenarnih predavanja najrenomiranijih predavača iz Srbije, kao i cele regije i šire. Predavanja će biti saopštena na engleskom ili srpskom jeziku. Svi ostali prilozi biće uključeni u odgovarajuće poster sekcije. Pored plenarnih predavanja biće organizovano 3-5 predavanja po pozivu, u koja će biti prvenstveno uključeni mlađi izuzetno prepoznatljivi saradnici. Ostala saopštenja biće data u okviru poster prezentacija

Najbolje predavanje po pozivu i najbolji poster biće posebno nagrađeni.

Organizator ima nekoliko posebnih želja:

-  da skupi što više poslovnih ljudi: renomiranih prizvođača, potrošača i izvođača usluga u oblasti vatrostalstva i procesne industrije posebno
-  da otvori inovativne puteve prodoru novih tehnologija zasnovanih na nanotehnologijama u različite vrste procesne industrije;  cilj ovakve akcije jeste da se kreiraju potpuno novi proizvodi i da se ubrza tehnološki progres u industrijama koje su najviše zastupljene u našem regionu.
ostvarivanje potpuno novih pristupa i tehnoloških koncepata.

Posebno ohrabrujemo mlađe saradnike da svoju inventivnost usmere ka ovim oblastima tehhnologije. Dobro su došla i inovativna predavanja i iz nekih potpuno novih oblasti otvorenih ka budućnosti kao što su keramike i ugljenični materijali.

Radovi saopšteni na Okruglom stolu ili prikazani na poster sekcijama biće objavljeni u vrhunskom domaćem časopisu i najbolji među njima napisani na engleskom jeziku bice podneti na objavljivanje u nekom časopisu sa SCI liste.  

Drugi regionalni okrugli sto o vatrostalstvu procesnoj industriji i nanotehnologijama (ROSOV PIN 2014) održaće se u Novom Sadu u periodu od 23.10-24.10.2014.

Kotizacija za učešće određuje se u iznosu od 150,00 EUR po učesniku ili u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate prema srednjem kursu NBS.

Organizatori su se sporazumeli da se sve uplate kotizacija i donacija, vrše na tekući račun Inženjerske akademije Srbije sa pozivom na broj: ROSOV PIN 2014.

Inženjerska akademija Srbije vršiće sva plaćanja usluga i drugih troškova vezanih za održavanje i organizaciju održavanja Drugog regionalnog okruglog stola o vatrostalstvu, procesnoj industriji i nanotehnologijama.

Organizatori obaveštavaju zainteresovane da se sve aktivnosti oko održavanja ovog skupa mogu pratiti na www.rosov.rs a komunikaciju ostvarivati na e-mail:office@rosov.rs

Organizatori okruglog stola